Privacy verklaring

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen Best In Sets

Wet op de privacy, GDPR, AVG

Best In Sets als verwerkingsverantwoordelijke

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft Best In Sets nood aan een paar gegevens. Het betreft identiteitsgegevens, adresgegevens, e-mail, telefoon, alsook informatie over bestelde producten.

Best In Sets en haar werking zijn een constant in de tijd veranderend gegeven. Bij een eerste aanmelding zal je gevraagd worden akkoord te gaan met de algemene voorwaarden inclusief het GDPR-AVG beleid. Zo geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.

Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou als klant dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken op onze website. (www.best-in-sets.be)

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Best In Sets engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. Wij verzamelen geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze werking.
Jij als klant hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden.
Dit kan door ons te contacteren via het mailadres van Best In Sets (info@best-in- sets.be). Wij verbinden ons ertoe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd.

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als klant te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien
1) Best In Sets je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en zij  de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis);
of
2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
Je kan als klant ook een restrictie van de verwerking eisen, dan ben je de facto geen klant meer van Best In Sets.